การจัดการความรู้


การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2553 อีเมล
เขียนโดย Administrator   

“การจัดการความรู้พัฒนาวิชาการสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการประก้นคุณภาพการศึกษา...ทบทวนจาก องค์ความรู้ KM ปีการศึกษา 2552 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทยด้วยการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร ร่วมกับกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการและการวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2553”

 รายละเอียดการจัดการความรู้
หน้าปก
ความในใจ
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (ต่อ)

 
ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในการนิเทศนักศึกษา


        สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2552 ประเด็น “ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย ของสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)”  คณาจารย์ผู้ขับเคลื่อนองค์ความรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) รวม 6 คน และสรุปประเด็นองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อ.......อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เล่มเล็ก   เล่มใหญ่