ผลงานอาจารย์
รายการมดคันไฟ ตอน มดทำวิจัย ทางทีวีไทย

 
อาจารย์ชุติมา คำบุญชู รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจากมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย

           

            เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับแจ้งจากมูลนิธิ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทยและมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุน ประจำปี ๒๕๕๑ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ ปี
            การฝึกหัดครูไทยและมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ได้มีการพิจารณาบุคคล/หน่วยงาน เพื่อคัดเลือกผู้ขอทุนมูลนิธิฯ ซึ่งได้จัดสรรเงินดอกผล ในรอบปีบัญชี พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) สำหรับจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯโดยคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯได้ดำเนินการพิจารณาและประกาศผลการคัดเลือกเพื่อมอบทุนฯ ๔ ประเภทผลงานประกอบด้วย