ประวัติสาขาวิชา

      สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปลี่ยนแปลงจากหมวดวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาไทย และได้แยกการบริหารมาเป็นสาขาวิชาภาษาไทยตามลำดับขั้นดังนี้
      หมวดวิชาภาษาไทยได้เริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2515 มีหน้าที่สอนรายวิชาภาษาไทยแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.ต้น) ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ และเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีการศึกษา 2516 โดยมีนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 คน นอกจากนี้หมวดวิชาภาษาไทยยังทำหน้าที่อบรมครูตามโครงการอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อน (อศร.) ทั้งในระดับ พ.กศ. และพ.ม. อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ
       ในปี พ.ศ. 2515 – 2516 หมวดวิชาภาษาไทยมีคณาจารย์จำนวน 7 คนประกอบด้วยอาจารย์อุดม ด้วงเดช หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย อาจารย์สุเมธ ช่วงฉ่ำ อาจารย์ดวงพร นิ่มมา (รองศาสตราจารย์ดวงพร นิ่มมา)  อาจารย์สุนีย์  กวางวโรภาส (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  เอี่ยมอดุลย์) อาจารย์สรรพ์ประสิทธิ์ ภิรมย์พลัด อาจารย์ บุญเลิศ ครุฑเมือง  และอาจารย์กรรณิการ์ ตรีรัตนานนท์
ในปีการศึกษา 2517 หมวดวิชาภาษาไทยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังอาจารย์ประจำจากกรมฝึกหัดครูเพิ่มขึ้นอีก 4 อัตรา คือ อาจารย์สุรีย์รัตน์ หาญคำ อาจารย์ไพศาล วงศ์สิริ  อาจารย์บุญมา สังข์โพธิ์ อาจารย์ธนากร สังเขป  และในปีการศึกษา 2518 เพิ่มอีก 3 อัตรา คือ อาจารย์ปริญญา สุวรรณรงค์  อาจารย์วัฒนา  คัชมาตย์   และอาจารย์ไพโรจน์  บุญประกอบ  นอกจากนี้มีอาจารย์โอนย้ายมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 1 คน คือ อาจารย์นิภาพร  ศรีภา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร นุเสน)
        ในปีการศึกษา 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู  “หมวดวิชาภาษาไทย” จึงได้เปลี่ยนเป็น “ภาควิชาภาษาไทย” สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลังจากเปลี่ยนเป็นภาควิชาแล้วในปีการศึกษา 2519 ภาควิชาภาษาไทยได้มีอัตรากำลังคณาจารย์จำนวนถึง 14  อัตรา ดังนี้  อาจารย์ดวงพร  นิ่มมา (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย) อาจารย์สุนีย์  เอี่ยมอดุลย์ อาจารย์สรรพ์ประสิทธิ์ ภิรมย์พลัด อาจารย์บุญเลิศ ครุฑเมือง อาจารย์กรรณิการ์  พันชนะ(ตรีรัตนานนท์)  อาจารย์สุรีย์รัตน์  หาญคำ  อาจารย์บุญมา สังข์โพธิ์  อาจารย์ธนากร  สังเขป  อาจารย์ปริญญา  สุวรรณรงค์  อาจารย์วัฒนา  คัชมาตย์  อาจารย์นิภาพร นุเสน (ศรีภา)  อาจารย์สุบิน  แก้วยัง และอาจารย์ประดิษฐ์   สรรพช่าง
         ในปีการศึกษา 2522 ภาควิชาภาษาไทย ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย เป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนในโครงการอบรมครูประจำการ (อคป.) และต่อมาได้เปิดสอนในภาคปกติจนถึงปัจจุบัน
         ในปีการศึกษา 2524 อาจารย์ดวงพร นิ่มมา และอาจารย์สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ ได้ย้ายไปสังกัด คณะครุศาสตร์  และในปีการศึกษา 2534 อาจารย์ธนากร สังเขป และอาจารย์ประดิษฐ์ สรรพช่าง ย้ายไปสังกัดภาควิชาสังคมวิทยา  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2526 อาจารย์ประคอง กระแสชัย ย้ายราชการมาจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. 2529 อาจารย์จำลอง คำบุญชู ย้ายราชการมาจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ และในปี พ.ศ. 2531 อาจารย์ไพโรจน์ บุญประกอบ ย้ายไปวิทยาลัยครูเชียงราย
          ในปีการศึกษา 2538 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ จึงเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ  ภาควิชาภาษาไทย จึงเปลี่ยนเป็น “โปรแกรมวิชาภาษาไทย”  มีคณะบุคคลบริหาร เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาไทย” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา
          ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547”  ยกฐานะจากสถาบันราชภัฏลำปางเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในปีการศึกษา 2547 โปรแกรมวิชาภาษาไทยได้เปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี มาเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ในปีการศึกษา 2547 โปรแกรมวิชาภาษาไทยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นแบบชุดวิชา มีชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 5 ปี และเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2547  มีนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 2 รุ่นคือ นักศึกษารหัส 47 และนักศึกษารหัส 48
          ในปีการศึกษา 2548 โปรแกรมวิชาภาษาไทยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ใช้ชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 5 ปี มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา และได้ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษา รหัส 49 เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2551 และไดัรับการรับรองจาก คุรุสภาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551

          ในปีการศึกษา 2549 – 2552 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดำเนินงานพัฒนานักศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแบบชุดวิชาที่ใช้สอนนักศึกษาในรหัส 47 และนักศึกษารหัส 48 และแบบรายวิชาที่ใช้สอนนักศึกษารหัส 49  ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการสอนตามแผนการเรียนในหลักสูตร และยังได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงทั้งเนื้อหาวิชา อาจารย์ผู้สอน วิธีการสอน สื่อการสอน และห้องสมุดของสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อสาขาวิชาภาษาไทยจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป