ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
     ผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดี ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 
วิสัยทัศน์
     สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูภาษาไทยที่มีความสามารถสร้างสรรค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
พันธกิจ 
 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  กำหนดพันธกิจของสาขาวิชาไว้ดังนี้
      1.  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูภาษาไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
      2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการภาษาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
      3.  ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาไทยแก่ท้องถิ่นและสังคม
      4.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นโยบาย
 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ กำหนดนโยบายของสาขาวิชาไว้ดังนี้
     1. พัฒนาระบบการบริหาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติพันธกิจให้บังเกิดผลดี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา
     2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการสอน ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
     3. พัฒนาสมรรถภาพบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่
     4.  เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพครูภาษาไทยให้มีทักษะทางวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้
     5.  บริการวิชาการทางการศึกษา และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ