คณะกรรมการประจำสาขา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  ดังนี้
1. อาจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ประธาน

2. อาจารย์ชุติมา คำบุญชู กรรมการ

3. อาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย กรรมการ

4. อาจารย์เอกนรินทร์ สีฝั้น กรรมการ

5. อาจารย์ชนันท์ธิดา ปัญญา กรรมการ

6. อาจารย์วาทิต  ธรรมเชื้อ กรรมการ