คณาจารย์

 

ชื่อ - นามสกุล อ.สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
โทรศัพท์ -
E-mail -
Website -
ชื่อ - นามสกุล อ.ชุติมา คำบุญชู
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 4
วุฒิการศึกษาสูงสุด อ.ม.(อักษรศาสตร์)
โทรศัพท์ -
E-mail -
Website http://e-learn.lpru.ac.th/aculearn/thinkA

ชื่อ - นามสกุล อ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 4
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
โทรศัพท์ -
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website -
ชื่อ - นามสกุล อ.พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 4
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
โทรศัพท์ -
E-mail jsaomoo_pay@hotmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website -
ชื่อ - นามสกุล อ.ภัทราภรณ์ คำลือสาย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 4
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ -
E-mail -
Website -