เป้าหมายการพัฒนา

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสาขาวิชาไว้ดังนี้
1.  เป้าหมายการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
            1.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา  และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
            1.2  สาขาวิชาภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีระบบ กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  มีการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีการจัดบริการแก่นักศึกษาที่ครบถ้วน ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน  การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา  การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพภาษาไทยแก่นักศึกษา  มีผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80  มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  และมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
            1.3  บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพภาษาไทย  และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
            1.4  สาขาวิชาภาษาไทยมีระบบและกลไกส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาให้มีวุฒิการศึกษา  มีตำแหน่งทางวิชาการ และมีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์อย่างครบถ้วน
            1.5  สาขาวิชาภาษาไทยมีระบบและกลไกส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในสาขาวิชาทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์

 

2.  เป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            2.1  สาขาวิชาภาษาไทยสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านภาษาไทย  มีงานวิจัยทางการศึกษาวิชาการภาษาไทยที่สามารถนำไปพัฒนาครูและบุคลากรและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
            2.2  สาขาวิชาภาษาไทยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาไทย
            2.3  สาขาวิชาภาษาไทยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาไทย

3.  เป้าหมายการพัฒนาด้าน การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์
            3.1  สาขาวิชาภาษาไทยมีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
            3.2  สาขาวิชาภาษาไทยมีระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  พัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์
ในสาขาวิชาให้มีคุณภาพและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือทางด้านการวิจัย

4.  เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการ
            4.1  สาขาวิชาภาษาไทยเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
            4.2  อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม
            4.3  สาขาวิชาภาษาไทยพัฒนาให้เกิดเครือข่ายบริการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล  ท้องถิ่น  และเอกชน

5.  เป้าหมายการพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
            5.1  สาขาวิชาภาษาไทยมีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิภาค จัดกิจกรรมและเผยแพร่การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ สู่สังคม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
            5.2  สาขาวิชาภาษาไทยมีแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ

6.  เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
            6.1  สาขาวิชาภาษาไทยมีระบบการบริหารจัดการทันสมัย  มีธรรมาภิบาล  และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
            6.2  คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกันดำเนินงานของสาขาวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ